В изпълнение на чл. 9 от Наредба № Н-12 от 5 август 2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 65 от 16 август 2019 г.) е извършен анализ на тежките пътнотранспортни произшествия (ТПТП), допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години. Анализът за 2021 година е подготвен от постоянната комисия за служебно обследване на ТПТП, съгласно съвместна заповед № 8121з-12986/23.11.2020 год. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи. При разработването му са взети предвид данните за ТПТП, участие, в които имат водачи, придобили правоспособност за управление на МПС от две години, както и данни за местата, причините и условията, при които са настъпили ТПТП, при отчитане на най-често допусканите нарушения.