В изпълнение на разпоредбата на чл. 9 от Наредба № Н-12 от 5 август 2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване (обн. ДВ. бр.65 от 16 август 2019г.) бе извършен анализ на тежките пътнотранспортни произшествия (ПТП), допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години. Анализът е извършен въз основа на данните за водачите, участници в ПТП, обучението, придобиването на квалификация на водача, извършените от тях престъпления и/или нарушения по Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози, физическа и психологическа годност, стаж и други данни, имащи отношение към правоспособността им, както и данни за причините водели до ПТП.