УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съгласно разпоредбите на чл. 36д, ал. 1, т. 4 от Закона за пътищата (ЗП) и чл. 42 от Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура, при извършване на своята дейност одиторът по пътна безопасност застрахова професионалната си отговорност за вреди. С подаването на заявленията си за вписване във водения от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) регистър на одиторите по пътна безопасност сте представили копие на застрахователна полица, удостоверяваща сключена такава застраховка за срок от 1 (една) година, която изтича в рамките на 2024 г.

С оглед гореизложеното и за изпълнение на нормативно определените изискания за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ на одиторите по пътна безопасност, Ви обръщам внимание на изтичащия срок на валидност и необходимостта от подновяването ѝ. В ДАБДП следва да бъде представено копие от застрахователната полица, за отразяване в електронното досие на съответния одитор по пътна безопасност. 

Обръщам внимание, че липсата на валидна застраховка „Професионална отговорност“ на одиторите по пътна безопасност е нарушение на разпоредбата на чл. 36д, ал. 1, т. 4 от ЗП. В случай на непредставянето ѝ, направеното вписване на съответния одитор в регистър на одиторите по пътна безопасност, поради неизпълнение на нормативните изисквания, ще бъде заличено.

 

Полезна информация за одиторите по пътна безопасност

На основание разпоредбата на чл. 36з1 от Закона за пътищата (ЗП) в Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” се води регистър на одиторите по пътна безопасност. Регистърът е публичен, като достъпа до него е свободен и се осъществява посредством електронната страница на агенцията. Вписването в регистъра е безплатно.

Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, и органите на съдебната власт, пред които се установяват обстоятелства, вписани в регистъра, или на които са необходими данни, налични в регистъра, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните, без да изискват от заявителите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства.

 

За успешно вписване в регистъра е необходимо:

За вписване в регистъра лицата подадат заявление по образец, утвърден от председателя на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”. Към заявлението прилагат документите, доказващи изпълнението на следните изисквания:

 1. притежаването на най-малко 5-годишен опит в областта на транспортното строителство – проектиране, изпълнение, експертна, контролна, преподавателска, научно-изследователска или развойна дейност;
 2. притежаването на диплома от акредитирано висше училище с професионална квалификация “строителен инженер” или еквивалентна на нея;
 3. притежаването на сертификат за професионална квалификация, издаден от висше училище, акредитирано по реда на Закона за висшето образование и провеждащо обучение по специалността “Транспортно строителство” или еквивалентна на нея, въз основа на преминато обучение за одитор по пътна безопасност;
 4. сключена застраховка професионална отговорност.

По отношение на сключването на застраховка професионална отговорност, към настоящия момент застрахователни дружества, които официално са потвърдили възможност да сключват такава застраховка са:

 • ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН С ГРУП“;
 • ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД;
 • “ЗД ЕВРОИНС” АД.

Изискванията по т. 1, 2 и 3 не се отнасят за лицата, на които към 19.03.2021 год. са издадени сертификати за професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“. Следователно, предвижда се да бъдат запазени придобитите вече права от одиторите по пътна безопасност, но е необходимо те да подадат заявление за вписване в регистъра на одиторите по пътна безопасност.

Заявлението с приложените документи може да се подава:

 1. по електронен път (на имейл адрес: agency@sars.gov.bg) или
 2. чрез лицензиран пощенски оператор (до адрес: гр. София 1000, пл.”Света Неделя” № 16, ет. 5) или
 3. лично в деловодството на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” (на адрес: гр. София 1000, пл. “Света Неделя” № 16, ет. 5)

Обстоятелството, че притежава съответната диплома се установява чрез посочване на номера, датата и акредитираното висше училище, издало дипломата за висше образование, когато то е придобито в Република България след 2012 г., съответно чрез легализиран превод на диплома за висше образование, ако то е придобито във висше училище извън Република България.

За вписване в регистъра лицата, придобили право да извършват одитна дейност по пътна безопасност в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, подават заявление по образец и прилагат следните документи:

 1. копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва одитна дейност по пътна безопасност, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с легализиран превод на български език;
 2. документ, доказващ изпълнение на изискването за най-малко 5-годишен опит в областта на транспортното строителство, придружен с легализиран превод на български език;
 3. сключена застраховка професионална отговорност.

 

Ред за разглеждане на подадените заявления за вписване в регистъра:

Подадените заявления за вписване се разглеждат от постоянно действаща комисия, определена от председателя на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”. Комисията проверява заявените данни, като може да изисква допълнителна информация. При липса или непълнота на представените документи в 10-дневен срок от подаването на заявлението заинтересованите лица писмено ще бъдат уведомени и ще им се даде срок за отстраняването им.

В 14-дневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на липсата или непълнотата, председателят на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” или оправомощено от него длъжностно лице извършват вписване в регистъра.

 

Основание за отказ от вписване и заличаване от регистъра:

Председателят на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” или оправомощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед отказва вписване в регистъра на лице, което не отговаря на някое от посочените изисквания или не е приложило към заявлението някой от изискуемите документи. Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Вписването на одитор по пътна безопасност в регистъра се заличава със заповед на органа, извършил вписването:

 1. когато вписването е извършено въз основа на неверни данни, неистински документи или на документи с невярно съдържание;
 2. при нарушаване на изискването да не участва в друго качество при планирането, проектирането, строителството или експлоатацията на съответния инфраструктурен проект;
 3. при осъществяване на дейност като одитор по пътна безопасност не по установения ред;
 4. при повторно неизпълнение на задължения по този закон и Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 46 от 21 юни 2022 г.);
 5. когато лицето не е преминало периодичен курс за допълнително обучение по реда на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 46 от 21 юни 2022 г.);
 6. въз основа на писмено уведомление от лицето;
 7. при смърт на физическото лице.

Заличаването на вписването в регистъра на основание т. 1 – 4 е за срок три години, считано от датата на заличаването.

Заличаване на вписването в регистъра е 5 години – при всяко следващо възникване на обстоятелства, налагащи заличаване на вписването въз основа на основанията в т. 1 – 4. След изтичането на тези срокове лицето има право да подаде ново заявление за вписване.

Заповедта за прекратяване на вписването подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Административно- наказателна отговорност на одитора по пътна безопасност:

          Обръщаме внимание, че при извършване на одит по пътна безопасност от лице, което не е вписано в регистъра на одиторите по пътна безопасност е предвидено наказание – глоба в размер на 500 лв., като при повторно нарушение предвидената глоба е в размер от 2000 до 4000 лв.

Предвидено е наказание глоба за одитор по пътна безопасност, вписан в регистъра, който не изпълни задължение по Закона за пътищата или по Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 46 от 21 юни 2022 г.). Предвидената глоба е в размер от 500 до 1000 лв.