1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“;
– професионален опит: не се изисква, съгласно КДА;
– и/или минимален ранг за заемане на длъжността: V-ти младши ранг.

2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:
– Професионална област/направление: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“ – Икономика;
– Компютърни умения (Microsoft Office –Word, Excel, Power point, електронна поща и Internet );
– Умения за работа със специализиран софтуер, свързан с административното обслужване, приложим за работата на ДА БДП;

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Минималният размер на основната месечна заплата, определена за длъжността e от 610 лв. (основният размер на заплатата за длъжността се определя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат).

3. Кратко описание на длъжността:
– Регистриране, обработка и съхраняване на входящата и изходящата кореспонденция на ДА БПД в автоматизирана деловодна система;
– Регистриране, обработка и съхранение на вътрешно-ведомствените документи, кореспонденцията между дирекциите на агенцията;
– В съответствие с резолюциите организира и насочва предаването на документите за изпълнение;
– Kласиране, съхранение, архивиране на документи в съответствие с изискванията по Закона за Националния архивен фонд;
– Извършва справки, свързани с регистрацията и движението на кореспонденцията;
– Спазва нормативните актове за водене и съхраняване на архивни документи.
– Следи сроковете за съхранение на съответните документи. Прави опис на тези, които се съхраняват по-дългосрочно и ги предава в архива;
– Води добре организирана картотека за преминалите през деловодството документи и осъществява контрол върху сроковете за тяхното изпълнение;
– Познава и спазва единната система на деловодната дейност и инструкциите за нейното прилагане;

4. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест;
– Интервю.

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
– заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността (ако дипломата на кандидата за придобито в РБ образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване; документи за степен на образование или професионална квалификация следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
– копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина); (при наличие на такива)
– копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
– копия от други документи по преценка на кандидата.

6. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДА БДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.
Документите може, да се подават по електронен път на e-mail: mmuftieva@sars.gov.bg, като в този случай заявлението и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на входа на ДАБДП на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, както и на интернет страницата на ДА БДП: https://www.sars.gov.bg/.

Длъжностната характеристика се предоставя на всички кандидати за конкурсната длъжност.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от интернет страницата на ДА ДБП.

 

НАЧАЛНА ДАТА: 04.06.2020 г.
КРАЙНА ДАТА: 15.06.2020 г.