Този доклад предоставя информация за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движение по пътищата в Република България за периода 01 юли – 31 декември 2019 г.

Представената информация включва данни, основни тенденции и изводи, свързани с пътнотранспортния травматизъм, които следва да послужат на компетентните институции в управлението на БДП като комплексна система, позволяваща анализ на всички етапи от планирането и изпълнението на политиката в областта.

Държавната политика на Република България по БДП е съобразена със световната и европейската по отношение на цели, приоритети и визия. Българското правителство е отделило специално внимание на темата с изготвянето на Национална стратегия за подобряване на БДП за периода 2011-2020 г., Програма за управление на правителството на Р. България 2017-2021 г. и Пакет от мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г., приет с Решение №16/17.01.2019 г. на МС, насочен към създаване на допълнителна организация за постигане на заложените цели към 2020 г. МС прие подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата и обяви 2019 г. за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението по пътищата под мотото „Пази семейството си на пътя“.

С Постановление № 156/27.06.2019 г. на МС (обн. ДВ, бр. 52/2019 г.) е създаден Национален координационен център за безопасно движение по пътищата. Той осъществява дейността си чрез координация и взаимодействие между Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), Дирекция „Национална система 112“ (ДНС 112) на МВР, Агенция „Пътна инфраструктура“ към министъра на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата (ДАБДП).

За подобряване на пътнотранспортната обстановка в страната служителите на НКЦ за БДП осигуряват оперативната координация и взаимодействие между компетентните държавни структури при прилагане на мерки за превенция; въвеждат временни организации на движението при усложнени пътни и метеорологични условия, затруднения или блокиране на движението, включително при тежки пътнотранспортни произшествия; осигуряват оперативната координация и взаимодействие между компетентните държавни структури при пътнотранспортни произшествия, пожари, бедствия и извънредни ситуации.