С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 21 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) се предвижда извършването на промени в Устройствения правилник на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” и в Правилника за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.

С влезлите в сила изменения и допълнения в Закона за пътищата, в Закона за движението по пътищата и в Закона за автомобилните превози, обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 23 от 19.03.2021 г., са направени промени с оглед транспонирането в националното ни законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, както и в регламентацията на функциите и компетентността на председателя на ДАБДП, включително в сферата на интелигентните транспортни системи и в правомощията за извършване на проверки за повишаване безопасността на движението по пътищата.

Измененията, които се предвиждат в Правилника за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на ДОККПБДП, произтичат от направените в ЗДвП промени относно дейността и функциите ѝ, както и с цел подобряване и усъвършенстване на нейната дейност. За облекчаване работата на областните управители и на кметовете на общини, с предлаганата отмяна на ал. 2 и 3 на чл. 16 се предвижда да отпадне задължението им да изпращат шестмесечни и годишни отчети до комисията за изпълнение на предприетите действия и постигнатите резултати.

Всички заинтересовани страни могат да направят коментари и предложения по следните начини:

  • Порталът за обществени консултации: www.strategy.bg
  • Ел. поща: mstanimirova@sars.gov.bg.
  • На адрес: гр. София, п. к. 1000, пл. „Света Неделя“ № 16, ет. 5.

Срокът за получаване на коментари по проекта на ПМС във връзка с общественото му обсъждане е 30-дневен и изтича на 08.04.2022 г.