ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността „финансов контрольор” – 1 щ. бр. в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС

Коефициент

Резултат от оценяване –   интервю

Коефициент

окончателен резултат

1

Вх. № 01-194/15.03.2022г.

                    5

          3

                  4,93

      4

           34,72

 

 

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДСл и въз основа на постигнати резултати, конкурсната комисия класира на първо място следния кандидат:

 

Име, презиме и фамилия

Окончателен резултат

1

Вх. № 01-194/15.03.2022г.

34,72

 

 

Комисия в състав: /п/