ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността „Главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС

Коефициент

Резултат от оценяване –   интервю

Коефициент

окончателен резултат

1

 

вх.№ 01-322/16.05.2023г.

 

5

3

4,81

4

34,24

 

Съгласно чл. 42, ал. 1, изр. второ от НПКПМДСл, комисията определи минимален резултат, при получаването на който кандидатът, ще се счита за успешно издържал интервюто, а именно оценка 4.

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДСл и въз основа на постигнати резултати, конкурсната комисия класира на първо място кандидатът представил се успешно на теста и интервюто.

 

Име, презиме и фамилия

Окончателен резултат

1

 

вх. № 01-322/16.05.2023г.

34,24

 

        Комисия в състав:/п/

         07.06.2023 г.