ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността „Старши експерт” – 1 бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”  при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС

Коефициент

Резултат от оценяване –   интервю

Коефициент

окончателен резултат

1

Вх.№ 01-127/13.02.2024 г.

4

3

5

4

32

2

Вх.№ 01-131/14.02.2024 г.

5

3

4

4

31

 

      Съгласно чл. 42, ал. 1, изр. второ от НПКПМДСл, комисията определи минимален резултат, при получаването на който кандидатът, ще се счита за успешно издържал интервюто, а именно оценка 4.

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДСл и въз основа на постигнати резултати, конкурсната комисия класира на първо и второ място следните кандидати представили се успешно на теста и интервюто:

 

Име, презиме и фамилия

Окончателен резултат

1

Вх.№ 01-127/13.02.2024 г.

32

2

Вх.№ 01-131/14.02.2024 г.

31

 

        Комисия в състав: /п/

        19.03.2024 г.