Още от 2018 г. държавите-членки на ниво ЕС споделиха целта за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2030 г. Ако се запази настоящия темп, обаче се очаква да намалеят само с една четвърт. През изминалата година 20 400 души са загинали по пътищата на ЕС, което е само с 1% по-малко спрямо предходната 2022 г. Не само Европейският съюз е отговорен за това незадоволително представяне, защото националните правителства на държавите членки играят водеща роля в повечето аспекти на пътната безопасност и е в ход преглед на техните стратегии в областта. Значение има и законодателството на Европейския съюз.

На европейско ниво има спешна нужда от силно лидерство и действия по отношение на пътната безопасност, за да се изпълнят поставените цели до 2030 г. В специалния доклад на Европейската сметна палата за постигане целите на БДП одиторите констатират, че Европейската комисията е създала цялостен системен подход за рамковата политика по БДП, но има пропуски в прилагането му и оттам – незадоволителен напредък. Акцентира се, че без допълнителни усилия от страна на държавите членки, поставената цел няма да бъде достигната.

В доклада на Европейския съвет за безопасност на транспорта (ETSC) също са изложени подобни тревожни констатации. Представени са и приоритети за повишаване нивото на безопасността на движението по пътищата, по които трябва да се работи още от началото на новия мандат на Европейската комисия и Европейския парламент. ETSC изчислява, че общата стойност на човешките загуби, избегнати чрез намаляване на смъртните случаи по пътищата през годините за периода от 2013 до 2022, е около 104 милиарда евро. Въпреки това, около 100 млади хора (на възраст 15-30 години) продължават да загиват по пътищата на Европа всяка седмица.

И двата документа подчертават, че финансирането на национално ниво е от съществено значение за създаването и поддържането на безопасни транспортни системи, които защитават живота, насърчават икономическия просперитет и подобряват цялостното благосъстояние. Ето защо се призовава правителствата да отделят и инвестират достатъчно ресурси, за да се справят ефективно със сложните предизвикателства на пътната безопасност. ETSC настоява политиците да сложат край на тази епидемия, като се поднови ангажиментът за постигане на заявената цел на ЕС за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2030 г. Целта е постижима, но спешно изисква лидерство и защита на вече декларираните политически приоритети.