С проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за пътищата (ЗП) се въвеждат в националното ни законодателство правилата на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, чрез:

  • разширяване на приложното поле на прилагането на процедурите за управление на безопасността на пътната мрежа, в съответствие с предвиденото в Директива (ЕС) 2019/1936;
  • уреждане на нов вид процедури – цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, чрез която се извършва периодично оценяване на състоянието на пътната инфраструктура и на нейната безопасност и целенасочени инспекции по пътна безопасност;
  • въвеждане на нормативно установено задължение за предприемане на последващи действия в резултат от проведени процедури за цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, изразяващи се в планирането и извършването на целенасочени инспекции за пътна безопасност или в предприемането на преки коригиращи действия.

В допълнение, законопроектът цели засилване на ролята на одитора по пътна безопасност и въвеждането на систематична уредба в закона на правомощията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, включително по отношение на процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура.

Всички заинтересовани страни могат да направят коментари и предложения по следните начини:

  • Порталът за обществени консултации: www.strategy.bg
  • Ел. поща: mhubchev@sars.gov.bg
  • На адрес: гр. София, п. к. 1000, пл. „Света Неделя“ № 16, ет. 5.

Срокът за получаване на коментари по проекта на ЗИД на ЗП във връзка с общественото му обсъждане е 30-дневен и изтича на 22 януари 2021 г.