С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед №З-78/ 02.08.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Финансов контрольор” – 1 щ. бр. при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1.Васил Динков Динков
2.Евгени Кирилов Божилов
3.Ивелина Георгиева Тодорова
4.Стойне  Кирилов Китанов
5. Петър Йорданов Пенев
6.Христина Крумова Паунова
 
б) Недопуснати кандидати:
Няма
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 16.08.2019 г.
от 09.30 часа  в  сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр.София,  пл.“Света Неделя“  №16, ет.5, като следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.
С кандидатите издържали теста, ще се проведе интервю на същата дата в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Дата: 08.08.2019г.