С П И С Ъ К
 
за допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед №З-71/ 22.07.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”  при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”
 
I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1.Лидия Христова Реджепова
2.Ралица Емилова Василева
 
б) Недопуснати кандидати:
Няма
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 06.08.2019 г.
от 09.30 часа  в  сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр.София,  пл.“Света Неделя“  №16, ет.5, като следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.
С кандидатите издържали теста, ще се проведе интервю на същата дата в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Дата: 29.07.2019г.