И З В Л Е Ч Е Н И Е  ОТ  П Р О Т О К О Л 

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „финансов контрольор” 1 щ. бр. в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

 

 1. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Вх. № 01-194/15.03.2022г.
 2. Вх. № 01-202/18.03.2022г.
 3. Вх. № 01-203/18.03.2022г.
 4. Вх. № 01-207/21.03.2022г

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 12.04.2022 г. от 10.00 часа, в  сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП),  гр. София,  пл. “Света Неделя“  № 16, ет. 5.

Преди провеждане на теста, кандидатите следва да представат документ за самоличност.

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 1. Вх. № 01-188/11.03.2022г.-Представените копия на документи за доказване на професионален опит, не удостоверяват наличие на нормативно определено минимално изискване за професионален опит – 3 години, и/или присъден IV младши ранг -основание за недопускане по чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

 

III.     Система за оценка на кандидатите:

Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа:

 • решаване на тест за установяване на познания от професионалната област за длъжността и администрацията;
 • интервю.

 

1.Тест

Конкурсната комисия използва разработен за конкурса тест в три различни варианта с 30 (тридесет) затворени въпроса с един възможен верен отговор. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който е отговорил правилно минимум на 19 от зададените въпроси, като тези кандидати ще бъдат оценени с оценка 4 и ще бъдат допуснати до интервю. Крайната максимална оценка за 30 верни отговора ще съответства на оценка 5. Решаването на теста продължава 60 минути от момента на получаването му. Верните отговори на теста се маркират чрез ограждане или задраскване на буквата, която го обозначава. На всеки въпрос съответства само един верен отговор, който носи една точка.

       Оценка 5 се поставя, при получени верни отговора от 25 до 30 точки;

       Оценка 4 се поставя, при получени верни отговора от 19 до  24 точки;         

       Оценка 3 се поставя, при получени верни отговора от 13 до 18 точки;

       Оценка 2 се поставя, при получени верни отговора от 7 до 12 точки;

       Оценка 1  се поставя, при получени верни отговора от 1 до 6 точки;

 

 1. Интервю

Комисията формулира въпроси, които ще се задават на интервюто, които са едни и същи за всеки и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества необходими за изпълнението на длъжността.

  Определените компетентности, по които ще се задават въпросите, са:

– Аналитична компетентност

– Ориентация към резултати

– Работа в екип

– Комуникативна компетентност

– Фокус към клиента (вътрешен/външен)

– Професионална компетентност

– Дигитална компетентност.

 

Комисията е определила минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, а именно: оценка 4” (максимална оценка „5“ по петобалната система).

 

С кандидатите издържали успешно теста, ще се проведе интервю на същата дата от 14.00 часа в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Кандидатите ще бъдат запознати с получените резултати от решаването на теста чрез поставяне на писменото съобщение за това в сградата на ДАБДП на 12.04.2022 г. в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

 

Препоръчителна литература, която кандидатите могат да използват при подготовката за конкурса:

 • Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“;
 • Закон за държавния служител;
 • Кодекс на труда;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС;
 • РМС №592 от 21 август 2018 година за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори;
 • Закон за държавния бюджет на РБ за съответната година;
 • Закон за публичните финанси;
 • Закон за счетоводството;
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Правилника за прилагане на ЗОП.

 

 1. Крайно класиране

Коефициентите, с който ще се умножат резултатите на кандидатите от теста и интервюто, предвид относителната им тежест при преценка на качествата на всеки кандидат за заемане на конкурсната длъжност, са:

 • резултата от теста се умножава по коефициент – 3.
 • резултата от интервюто се умножава по коефициент – 4.

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите получени при теста и интервюто, умножени с определените коефициенти. Комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок сбор точки като окончателен резултат.

 

Конкурсът ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемичните мерки, съгласно действащите указания на Министъра на здравеопазването към датата на провеждане на конкурса.

Изискванията за спазване на противоепидемичните мерки важат и за всички членове на конкурсната комисия

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:/п/