С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-108/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Държавен експерт” – 3 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Евгений Трифонов Трифонов
2.Георги Бойков Кечев
3.Любка Ангелова Маринова
4.Стоян Недялков Пенчев
5.Пламен Великов Петров
6.Милен Марчев Марков
7.Цветелина Петрова Иванова
8.Цветан Георгиев Георгиев
9.Иво Радоев Асенов
10.Мария Тодорова Истилиянова –Крумова

б) Недопуснати кандидати:

1. Георги Блажев Динков – Не са представени документи за професионален опит, според изискванията за длъжността, липсва диплома за завършено висше образование.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 24.09.2019 г.
от 09.00 часа в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр.София, пл.“Света Неделя“ №16, ет.5, като следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

С кандидатите издържали теста, ще се проведе интервю на същата дата в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Дата: 16.09.2019г.