С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-110/ 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1.Цвета Георгиева Николаева
2.Цветелина Руменова Цачева

б) Недопуснати кандидати:
1.Борислав Любомиров Тасев – Липсва минимален професионален опит от 2 години по официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка) за длъжността „старши юрисконсулт“.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 26.09.2019 г.
от 11.00 часа в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр.София, пл.“Света Неделя“ №16, ет.5, като следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

С кандидатите издържали теста, ще се проведе интервю на същата дата в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Дата:16.09.2019 г.