С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-111 от 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1.Невена Тодорова-Цветанова-Илиева
2.Пламен Великов Петров
3.Мария Тодорова Муфтиева
4.Жанета Кирилова Анастасова

б) Недопуснати кандидати:
Няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 26.09.2019 г.
от 12.00 часа в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр.София, пл.“Света Неделя“ №16, ет.5, като следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

С кандидатите издържали теста, ще се проведе интервю на същата дата в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Дата: 16.09.2019 г.