Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата е консултативен орган към Министерския съвет за координиране на действията между държавните органи и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.
В новия правилник за дейността на Комисията /чл. 3, ал.5/ е записано, че в нея участват като наблюдатели представители на юридически лица с нестопанска цел, браншови организации, бизнес клъстери, висши училища и научноизследователски институти, които имат за предмет на дейност пътна безопасност, пътно строителство, подготовка на водачи, автомобилна индустрия, застраховане и/или икономически и поведенчески науки. Като наблюдатели, всички гореизброени имат всички права на членове на комисията, без да участват при формирането на кворума и при гласуването.

За участие в дейността на комисията лицата по чл. 3, ал. 5 подават писмено заявление до председателя й. Към заявлението прилагат:

1. устройствен акт на организацията, когато той не е обществено достъпен;
2. анкетен лист за дейността на организацията по образец, утвърден от председателя на комисията;

Председателят може да откаже включването на лицата, заявили участие в дейността на комисията като наблюдатели, ако дейността им няма пряко отношение към безопасността на движението по пътищата.

Можете да свалите Заявлението и Анкетния лист на вашия компютър.

Попълнените документи изпратете на email:

agency@sars.gov.bg

Екипът на Агенцията ще се свърже с Вас в най-кратки срокове.