О Б Я В Л Е Н И Е

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед З-38/15.06.2022г., и чл. 2, ал.4 от Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За заемане на длъжността „главен експерт” – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” (ПТМК) при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДАБДП)

 

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

    – образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

   –  професионален опит: 3 (три) години , съгласно КДА;

   –  и/или минимален ранг за заемане на длъжността: IV-ти младши ранг.

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

     –  Област на придобито висше образование: Технически науки;

–  Компютърна грамотност (Microsoft Office –Word, Excel, Power point, електронна поща и Internet);

–  Владеене на чужд език е предимство;

     –  Специализирани познания и опит в областта на безопасността на движението по пътищата.

 

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:

–   Тест за установяване на познания от професионалната област за длъжността и администрацията;

–    Интервю.

 

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
 • заявление по образец за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от НПКПМДС;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно , не е подставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване  от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (ако дипломата на кандидата за придобито в РБ образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и  издател на документа за признаване);
 • копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина), както и други допълващи документи, удостоверяващи област, в която е придобит;
 • копие на документи, доказващ придобит ранг, при наличие на такъв;
 • копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • копие на документ, доказващ владеене на чужд език, при наличие на такъв;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

 

 1. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДАБДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5 всеки работен ден от 9:00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17:00 часа.

Документите може, да се подават по електронен път на e-mail: mmuftieva@sars.gov.bg, като в този случай заявлението и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Лице за контакт: Мария Муфтиева, тел: 024048692

 

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ДАБДП: https://www.sars.gov.bg/ в секция Конкурси и обяви.

 

     8.Описание на длъжността:

 • Подпомага дейността по разработване на основни насоки за развитието на държавната политика за безопасност на движението по пътищата в ДА БДП на базата на извършен анализ на пътнотранспортната обстановка, състоянието на пътищата, дейността на органите, отговарящи за безопасността на движението по пътищата, на съществуващите и разработените международни стандарти, практики, директиви, препоръки и решения в Европейския съюз.
 • Събира, обобщава и анализира данните от пътнотранспортните произшествия, данните за пътния поток и прогнозите за бъдещия пътен поток с цел идентифициране на участъците с концентрация на пътни транспортни произшествия и постигане на най-голям принос към изпълнението на националните цели за пътна безопасност.
 • Извършва дейности по идентифициране на приоритетните участъци с концентрация на пътни транспортни произшествия чрез анализа на данните за пътнотранспортни произшествия.
 • Подпомага директора на дирекцията при изготвяне на предложения за изпълнението на краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на пътната безопасност и отговаря за работните програми за подобряване на пътната безопасност.
 • Подпомага директора на дирекцията за осъществяване на мониторинга и оценката на напредъка по отношение на целите на агенцията, които са свързани с пътната безопасност, и при оценяване ефективността на конкретните програми за пътна безопасност.
 • Подпомага директора на дирекцията при ежегодно актуализиране плана за действие за повишаване на пътната безопасност като рамка за действие през следващите години.
 • Събира, обобщава и анализира получената от АПИ информация за състоянието на републиканските пътища и съоръженията по тях.
 • Изготвя препоръки към администрациите, изпълняващи задачи за повишаване на безопасността на движението по пътищата, във връзка с установения риск.
 • Въз основа извършената оценка на риска от пътнотранспортни произшествия и пътнотранспортен травматизъм, идентифицира и участва в изготвянето на предложения за приоритетни участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, както и краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на безопасността им.
 • Участва в дейности по извършване на преглед на проектни предложения и планирани дейности за съответствие с актуалните стратегически документи, критерии, стандарти и методически указания и дава препоръки за оптимизиране на обхвата на дейностите.
 • Участва в извършването на огледи и инспекции на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия с цел установяване на причините за тях и дава препоръки за краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на безопасността им.
 • Участва в дейности по координацията и изпълнението на ангажиментите в областта на безопасността на движението по пътищата, произтичащи от членството на Република България в ЕС, анализира политиките и проследява промените в законодателството на ЕС и подготвя предложения за необходимите мерки.
 • Проучва международната практика и участва в изготвянето на  предложения за промени в националното законодателство, утвърдените критерии и стандарти.
 • Изготвя доклади, писма, справки, становища и други документи, свързани с осъществяваните  функционални задължения, в рамките на компетенциите на длъжността.
 • Участва в комисии и работни групи по проблеми, свързани с подобряване на пътната безопасност по пътищата.

 

 

 1. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 740 лв.

Oсновният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

 

 1. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили в Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл.14, ал.4 от НПКПМДС).

 

    Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от интернет страницата на ДАДБП.