Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,
 
О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
 
За назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт” – 2 щатни бройки в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”
 
      1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;
– професионален опит: най-малко 3 години опит, съгласно КДА и/или придобит IV младши ранг.
 
      2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:
– Професионална област/направление: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“ и „Технически науки” (икономическо, техническо);
• Компютърни умения: много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти /Word, Excel, Power point Internet и електронна поща/, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в дирекцията;
• Ползване/Владеене на чужд език – английски или немски е предимство;
• специализирани познания и опит в областта на безопасността на движението по пътищата.
     Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
    Минималният размер на основната месечна заплата, определена за длъжността e от 620 лв. (основният размер на заплатата за длъжността се определя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат).
 
3. Кратко описание на длъжността:
1. Участва в дейности по разработване на основни насоки за развитието на държавната политика за безопасност на движението по пътищата в ДА БДП на базата на извършен анализ на пътнотранспортната обстановка, състоянието на пътищата, дейността на органите, отговарящи за безопасността на движението по пътищата, на съществуващите и разработените международни стандарти, практики, директиви, препоръки и решения в Европейския съюз.
2. Въз основа извършената оценка на риска от пътнотранспортни произшествия и пътнотранспортен травматизъм идентифицира и участва в изготвянето на предложения за приоритетни участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, както и краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на безопасността им.
3. Участва в дейности по извършване на преглед на проектни предложения и планирани дейности за съответствие с актуалните стратегически документи, критерии, стандарти и методически указания и дава препоръки за оптимизиране на обхвата на дейностите.
4. Участва в извършването на огледи и инспекции на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия с цел установяване на причините за тях и дава препоръки за краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на безопасността им.
5. Участва в комисии и работни групи по проблеми, свързани с подобряване на пътната безопасност по пътищата;
6. Изпълнява и други задачи, възложени му от директора на дирекцията, съобразно притежаваната квалификация.
     Длъжността изисква да се познава и спазва:
– Закона за държавния служител,
– Закона за администрацията,
– Закона за здравословни и безопасни условия на труд,
–  Устройствени правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“,
– Закона за пътищата,
– Правилника за прилагане на Закона за пътищата,
–  Закона за обществените поръчки,
– Правилника за прилагане на ЗОП,
– Закона за устройство на територията,
– Закона за движението по пътищата,
– Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища,
– Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии,
– Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка,
– Наредба № 18 от 23 юли 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци,
–  Наредба № рд-02-20-14 от 29 септември 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация “одитор по пътна безопасност”,
– Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата,
– Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа,
– европейското законодателство в областта на пътната безопасност и други нормативни актове, свързани с дейността на дирекцията.
 
3. Начин на провеждане на конкурса:
–    Тест;
–    Интервю.
 
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
– заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
– Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
– копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
– копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
– копие на документ, доказващ владеене на английски език и/или друг чужд език, при наличие на такъв;
– копия от други документи по преценка на кандидата.
 
5. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДА БДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:30 часа.
     Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
      До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на входа на ДАБДП на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, както и на интернет страницата на ДА БДП: https://www.sars.gov.bg/.
 
    Образци на заявление за участие в конкурс, декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДА БДП.
 
Начална дата 08-07-2019 г.,
Крайна дата 18-07-2019 г.