КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт” – 2 щатни бройки в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,   О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С   За назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт” -…

КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт” – 1 щатна бройка в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С За назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт” – 1…