Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,
 
 
О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С
 
за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт” – 1 щатна бройка в дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДА БДП), при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен –  „бакалавър“;
– професионален опит: най-малко 2 години опит, съгласно КДА и/или придобит IV младши ранг.
 
2.  Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:
– Професионална област/направление: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“ (публична администрация, икономика);
– Компютърни умения (Microsoft Office, Word, Excel, електронна поща и Internet), умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в дирекцията;
– Ползване/Владеене на чужд език – английски, руски или немски език е предимство;
– Опит в провеждане на публични и информационни кампании за безопасно движение по пътищата;
– Отлични комуникативни способности.
     Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
     Минималният размер на основната месечна заплата, определена за длъжността e от 605 лв. (основният размер на заплатата за длъжността се определя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат).
 

     3. Кратко описание на длъжността:
– Участва в дейности по иницииране, разработване, организация и провеждане на информационната политика на агенцията;
– Участва в дейности по иницииране, организиране и провеждане на публични кампании за предварително представяне на изготвени от агенцията нормативни актове, конкретни мерки, действия и резултати;
– Подпомага дейността на експерта за връзки с обществеността по информиране обществото за политиката, програмите и дейността на агенцията;
– Осигурява протокола на агенцията, координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в агенцията;
– Изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

Длъжността изисква да се познава Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, вътрешни правила на агенцията, националното и европейското законодателство в областта на пътната безопасност и други нормативни актове.

 
4. Начин на провеждане на конкурса:
–    Тест;
–    Интервю.
 
5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
– заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
– Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
– копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг: (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
– копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
– копие на документ, доказващ владеене на английски, руски или немски език, при наличие на такъв;
– копия от други документи по преценка на кандидата.
 
6. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДА БДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:30 часа.
     Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
      До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на входа на ДА БДП на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, както и на интернет страницата на ДА БДП: https://www.sars.gov.bg/.
    Образци на заявление за участие в конкурс, декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДА БДП.
 
Начална дата: 10.07.2019 г. 
Крайна дата: 22.07.2019 г.