КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт” – 1 щатна бройка в дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,     О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С   за назначаване на държавен служител на длъжността „старши…

КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжността „главен счетоводител” -1 щатна бройка в дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,   О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С за назначаване на държавен служител на длъжността „главен счетоводител” -…