Съгласно законовата делегация на чл. 164г, ал. 7 от Закона за движението по пътищата, е предвидено с акт на Министерския съвет да се определят условията, редът и начинът за извършване на проверките на пътната инфраструктура с оглед на безопасността на движението по пътищата, както и изискванията към длъжностните лица, които ги извършват. С проекта на наредба се доразвиват и конкретизират този кръг от обществени отношения, като се предлага съответната им регламентация на подзаконово ниво. Предвижда се служителите от специализираната администрация на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” да извършват проверките на пътната инфраструктура, чиято цел е повишаване безопасността на движението по пътищата чрез установяване на съответствието ѝ с изискванията на Закона за пътищата, Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, както и потенциалните рискове за участниците в движението по пътищата. Обхватът на проверката включва оглед и оценка на определени индикативни елементи на пътната инфраструктура и влиянието им върху поведението на участниците в движението.