На основание чл. 23, ал. 2 от Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (УП на ДАБДП), във връзка с чл. 5, ал. 3 от Вътрешните правила за използване на външна експертна помощ при осъществяване на дейността на ДАБДП

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за набиране на външни експерти и външна експертна помощ в областите, определени в Списък, утвърден със заповед № З-93/22.10.2020 г. на председателя на ДАБДП, както следва:

– „Приложна (транспортна) психология“
Описание на областта: изследване на човешкия фактор при настъпване на пътнотранспортни произшествия.

– „Градска мобилност и безопасна пътна инфраструктура“
Описание на областта: планиране и управление на дейностите по общински пътища и улици.

– „Статистика“
Описание на областта: събиране и анализ на първични данни, свързани с пътнотранспортния травматизъм и БДП; разработване на модел за интерпретация на връзките между статистическите признаци на явленията, влияещи върху пътнотранспортния травматизъм и БДП.

– „Медицински науки“
Описание на областта: интегриране на медицинската наука в дейностите по намаляване на пътнотранспортния травматизъм, в т.ч. управление на ПТП в рамките на единната спасителна система, оказване на първа медицинска помощ и др.

– „Информационни технологии и работа с база данни“
Описание на областта: внедряване, надграждане и експлоатация на информационни системи за събиране и обработка на данни за безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм;

– „Авто-технически науки“
Описание на областта: авто-техническа експертиза за експертно изследване на пътнотранспортни произшествия, в т.ч. математическо моделиране за инженерни изследвания, механика, теория и конструкция на автомобила, динамика на автотранспортната техника, травматизъм при пътнотранспортни произшествия, технически експертен анализ, съвременни системи за управление и безопасност на автомобила, специализирано законодателство в областта на разследването на пътнотранспортни произшествия.

За участие в процедурата на конкурса се допускат лица, които отговарят на следните условия:
1. притежават висше образование и придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”;
2. имат най-малко 4 години професионален опит в заявената за участие в конкурса от кандидата област, придобит през последните 10 години, които предхождат кандидатстването в конкурса;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, удостоверено с декларация;
4. не дължат суми за глоби, наложени от органите за контрол на движението по пътищата, удостоверено с декларация;
5. не са лишени от правото да управляват пътни превозни средства и през последните две години не са били санкционирани за извършено нарушение по Закона за движение по пътищата, включващо употреба на алкохол и управление на пътно превозно средство без да имат право за това, удостоверено с декларация.

Часовата ставка по посочените по-горе области е както следва:
– Приложна (транспортна) психология – часова ставка: 18,30 лв./час;
– Градска мобилност и безопасна пътна инфраструктура – часова ставка: 18,30 лв./час;
– Статистика – часова ставка: 18,30 лв./час;
– Медицински науки – часова ставка: 18,30 лв./час;
– Информационни технологии и работа с база данни – часова ставка: 18,30 лв./час;
– Авто-технически науки – часова ставка: 18,30 лв./час.

За участие в процедурата следва да бъдат подадени следните документи:
1. Заявление за участие – по образец;
2. Автобиография;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението за участие се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване; документи за степен на образование или професионална квалификация следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.) за областите:

  • „Приложна (транспортна) психология“ – висше образование в областта на „Социални стопански и правни науки“- професионално направление Психология и в областта на „Здравеопазване и спорт“
  • „Градска мобилност и безопасна пътна инфраструктура“ – висше образование в областта на „Технически науки“, „Социални стопански и правни науки“ и на „Природни науки, математика и информатика“
  • „Статистика“ – висше образование в областта на „Социални стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Здравеопазване и спорт“;
  • „Медицински науки“ – висше образование в областта на „Здравеопазване и спорт“ и на „Природни науки, математика и информатика“;
  • „Информационни технологии и работа с база данни“- висше образование в областта на „Природни науки, математика и информатика“ и „Технически науки“;
  • „Авто-технически науки“ – висше образование в областта на „Технически науки“ и на „Природни науки, математика и информатика“.

4. копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и компетентност (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
5. Препоръки и референции, когато са налични;
6. Копия на изпълнявани договори и длъжностни характеристики, когато са налични;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 4 – 6 от Вътрешните правила за използване на външна експертна помощ при осъществяване на дейността на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – по образец;
8. Декларация за уведомление за обработване на лични данни – по образец;
9. Други документи по преценка на кандидата.

Място и срок на подаване на документите:
Документите се представят в срок до 13.11.2020 г. в деловодството в сградата на ДАБДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лично, по пощата, препоръчано с обратна разписка или по електронна поща на интернет адрес: agency@sars.gov.bg, като в този случай всички приложени документи следва да са сканирани.

Комисия назначена от председателя на ДАБДП ще извърши избор и ще определи кандидатурите за включване в списъка с външни експерти. В случай на необходимост, комисията може да поиска допълнителна информация и/или да проведе събеседване с подалите заявление лица.

Списъци и други съобщения:
Цялата кореспонденция с участниците в процедурата ще бъде осъществявана посредством електронните адреси, посочени в заявленията за участие.
Списъкът с утвърдените участници ще бъде публикуван на електронната страница на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“: www.sars.bg.

Приложения: Образците на Заявление за участие, Декларация за уведомление за обработване на лични данни и на Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 4 – 6 от Вътрешните правила за използване на външна експертна помощ при осъществяване на дейността на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, са приложени по-долу.