КОНКУРС 

     за външни експерти и външна експертна помощ в областите, определени в Списък, утвърден от председателя на ДАБДП, както следва:

 

 

– „Информационни технологии и работа с база данни“;

– „Стратегическо планиране“;

– „Анализ на безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм, оценка на риска“;

– „Научноизследователска дейност за повишаване на безопасността на движението по пътищата“;

– „Право“;

– „Авто-технически науки“.

     I. За участие в процедурата на конкурса се допускат лица, които отговарят на следните условия:
      1. притежават висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
      2. имат най-малко 4 години професионален опит в заявената за участие в конкурса от кандидата област, придобит през последните 10 години, които предхождат кандидатстването в конкурса;
      3. имат придобита правоспособност, когато е приложимо;
      4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, удостоверено с декларация;
      5. не дължат суми за глоби, наложени от органите за контрол на движението по пътищата, удостоверено с декларация;
      6. не са лишени от правото да управляват пътни превозни средства и през последните две години не са били санкционирани за извършено нарушение по Закона за движение по пътищата, включващо употреба на алкохол и управление на пътно превозно средство без да имат право за това, удостоверено с декларация.
 
   Часовата  ставка по посочените по-горе области е както следва:
– за област „Информационни технологии и работа с база данни“ – часова ставка: 37,41 лв./час;
– за област „Стратегическо планиране“ – часова ставка: 22,82 лв./час;
– за област „Анализ на безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм, оценка на риска“ – часова ставка: 22,82 лв./час;
– за област „Научноизследователска дейност за повишаване на безопасността на движението по пътищата“ – часова ставка: 22,82 лв./час;
– за област „Право“ –   ставка: 60,00 лв./час;
– за област „Авто-технически науки“ – часова ставка: 22,82 лв./час.
 Максималният общ размер на брутното възнаграждение, което всеки експерт може да получи в рамките на една календарна година за дейността си като външен оценител е 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) съгласно чл. 27, ал. 3 от УП на ДАБДП.
 
     II. За участие в процедурата следва да бъдат подадени следните необходими документи:
1. Заявление за участие по образец;
2. Автобиография;
3.  Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за (документи за степен на образование или професионална квалификация следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.) за областите:
– „Информационни технологии и работа с база данни“- висше образование в областта на „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“;
– „Стратегическо планиране“- висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“;
      – „Анализ на безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм, оценка на риска“- висше образование в областите „Технически науки“, „Социални, стопански и правни науки“ и „Здравеопазване и спорт“;
–  „Научноизследователска дейност за повишаване на безопасността на движението по пътищата“ “ – висше образование в областта на „Технически науки“, „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика“, „Здравеопазване и спорт“;
 –    „Право“- висше образование специалност „Право“;
     –  „Авто-технически науки“ висше образование в областта на „Технически науки“, „Природни науки, математика и информатика“.
     4. копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и компетентност  (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 5. Препоръки и референции, когато са налични;
 6. Копие на изпълнявани договори, когато са налични;
      7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, т. 4-6 от Вътрешните правила за използване на външна експертна помощ при осъществяване на дейността на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ – по образец;
8. Други документи по преценка на кандидата.
 
III. Място и срок на подаване на документите:
     Документите  се представят в срок най-късно до 20.11.2019 г. в деловодството в сградата на ДАБДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лично, чрез упълномощен представител или по пощата, препоръчано с обратна разписка.
     Комисия назначена от председателя на ДАБДП ще прецени кандидатурите за съответствието им с изискванията. В случай на необходимост, комисията може да поиска допълнителна информация и/или да проведе събеседване с подалите заявление лица.
 

    IV. Списъци и други съобщения:
    Цялата кореспонденция с участниците в процедурата ще бъде осъществявана посредством електронните адреси, посочени в заявленията за участие.  
    Списъкът с утвърдените участници ще бъде публикуван на електронната страница на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“: www.sars.bg.

   Приложения: Образците на  Заявление за участие и на Декларация по чл. 4, ал. 1, т.4-6 от Вътрешните правила за използване на външна експертна помощ при осъществяване на дейността на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, могат да се изтеглят от интернет страницата на ДАДБП.