Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.

Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“:

 • участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
 • осъществява процесуално представителство пред съдилищата по съдебни дела, по които агенцията е страна, и при обжалване на актове на председателя, издадени в кръга на неговата компетентност;
 • изготвя проекти на договори, наказателни постановления, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;]
 • организира дейностите по управление на човешките ресурси, свързани със служебните и трудовите правоотношения, с оценяване изпълнението на длъжностите, с повишаването на професионалната квалификация на служителите, със заплащането и стимулирането на труда, с провеждането на конкурсите по Закона за държавния служител и Кодекса на труда, със служебните и трудовите досиета на служителите;
 • изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на администрацията;
 • планира, организира и координира провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на агенцията;
 • поддържа административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;
 • организира и осъществява деловодната и архивната дейност в агенцията, като поддържа автоматизирана информационна система;
 • извършва административното обслужване на физически и юридически лица и координира работата с постъпилите от тях сигнали и предложения;
 • организира поддържането на информационната и комуникационната система и свързаност на агенцията и на вътрешната система за обмен на информация;
 • съставя проект на годишен бюджет и на бюджетна прогноза на агенцията, като разпределя и следи за изпълнението на бюджета на агенцията;
 • организира и осъществява счетоводната отчетност на касова и начислена основа на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Сметкоплана на бюджетните организации, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните организации счетоводни стандарти и указания;
 • отчита средствата, получени по международни и национални програми и проекти, както и от дарения, и следи за тяхното разходване;
 • отговаря за систематизирането и съхраняването на счетоводните документи съгласно Закона за счетоводството и разработва вътрешни документи и правила, свързани с финансово-счетоводната дейност на агенцията;
 • подготвя и обосновава предложения за промени по утвърдения бюджет на агенцията пред първостепенния разпоредител с бюджет;
 • отговаря за управлението на собствеността на агенцията и упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимото имущество, като извършва инвентаризации съгласно Закона за счетоводството и указания на министъра на финансите;
 • планира, осъществява и контролира извършването на текущи и основни ремонти на дълготрайни материални активи, реконструкции и ремонт на електрическата, водопроводната и отоплителната мрежа;
 • организира и осъществява цялостното материално-техническо снабдяване на агенцията с техника, консумативи и инвентар;
 • извършва транспортното обслужване на агенцията, отговаря за поддръжката, ремонта и отчетността, свързани с използването на транспортните средства;
 • организира почистването на помещенията и пропускателния режим в агенцията;
 • организира, осигурява и следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;