ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

 

Устни запитвания

При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

 

Писмени запитвания

Писмените заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани:

  • по пощата на адрес: Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, площад „Света Неделя“ № 16, ет. 5, София 1000,

  • лично, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа в деловодството на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на горепосочения адрес, телефон за контакт: 02/ 4048 682;

  • на електронна поща agency@sars.gov.bg и dangelova@sars.gov.bg или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ https://pitay.government.bg/PDoiExt. В тези случаи не се изисква електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Всички подадени заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация от служител в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, изпълняващ деловодни функции.

За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

  2. описание на исканата информация;

  3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация. (Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копия на материален носител; копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните);

  4. адрес за кореспонденция със заявителя.

  За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по т. 3.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

 

Разглеждане на заявленията за достъп 

Условията и реда за приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на писмените заявления и устните запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на обществена информация в ДА БДП, разходите и начините за тяхното заплащане, условията при които се предоставя информация за повторно използване, публикуването на информацията по чл. 15а, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), както и воденето на отчетност за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор са уредени във Вътрешните правила за условията и реда за достъп до обществена информация в ДА БДП, утвърдени от председателя на ДА БДП с № ВП-11 от 18.12.2019 г.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) и представяне на копие на платежния документ. Разходите могат да бъдат внесени в касата в сградата на ДА БДП или по банков път по сметка на ДА БДП в БНБ – гр. София 1000, пл. “Княз Александър І” № 1, IBAN: BG 68 BNBG 9661 3100 1065 01.

В съответствие с изискванията на чл. 15а, ал. 2 от ЗДОИ и чл. 27, ал. 2 от вътрешните правила по ЗДОИ, Агенцията подготвя и публикува годишни отчети за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.