Със заповед на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ бе създадена Междуведомствена работна група, включваща представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и широко представителство на браншови организации, неправителствен сектор и академични среди, които имат пряко отношение по темите.

Задачата на Междуведомствената работна група бе да извърши преглед на сегашното положение и да предложи обща концепция за подобряване на обучението по безопасност на движението по пътищата.

В изпълнение на заповедта бе разработен Проект на Концепция за обучение по безопасност на движението по пътищата.