Съветът е консултативен орган към Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, създаден с цел да осигури сътрудничество с акредитирани висши учебни заведения, Българската академия на науките и нейните научни институти за осъществяване на учебна и научна дейност в областта на безопасността на движението по пътищата и да подпомогне Държана агенция „Безопасност на движението по пътищата“ при изпълнението на държавната политика в тази област.