Настоящият доклад, изготвен на основание чл. 49 и чл. 63 от ЗА и чл. 3, ал. 3 от УПДАБДП, съдържа обобщена информация за изпълнените дейности и постигнатите резултати от ДАБДП през 2019 г. Негова особеност е, че се явява първият годишен доклад на администрацията, предвид факта, че същата е създадена през годината, която се отчита с него..