Годишните доклади се изготвят на основание чл. 49 и чл. 63 от ЗА и чл. 3, ал. 3 от Устройствения правилник на ДАБДП и съдържат обобщена информация за изпълнените дейности и постигнатите резултати от през всяка календарна година.