Специализираната администрация подпомага председателя на агенцията при осъществяването на неговите функции и правомощия.

Специализираната администрация е организирана в:

 • дирекция „Правно-техническа методология и контрол“;
 • дирекция „Стратегии, анализ и оценка“.

Дирекция „Правно-техническа методология и контрол“:

 • разработва и предлага на председателя основни насоки за развитието на държавната политика за безопасност на движението по пътищата на базата на анализ на пътнотранспортната обстановка, състоянието на пътищата, дейността на органите, отговарящи за безопасността на движението по пътищата, на съществуващите и разработените международни стандарти, практики, директиви, препоръки и решения в Европейския съюз;
 • участва в разработването и актуализирането на нормативни актове, дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с безопасността на движението по пътищата, организацията на движението, развитието на транспортната инфраструктура, намаляването на пътнотранспортния травматизъм, състоянието на автомобилния парк и подготовката на водачите;
 • дава становища по областни и общински програми за безопасност на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм;
 • разработва и предлага на председателя или участва в разработването съвместно с други органи на критерии, стандарти и методически указания, свързани с безопасността на движението по пътищата, организацията на движението, безопасността на пътнотранспортната система, намаляването на пътнотранспортния травматизъм, състоянието на автомобилния парк и подготовката на водачите;
 • осъществява преглед за съответствието на нормативни актове, стратегии, политики, програми и проекти с утвърдената политика, критерии, стандарти и методически указания и предлага на председателя мерки за привеждането им в съответствие при установени разминавания;
 • изготвя препоръки към администрациите, изпълняващи задачи за повишаване на безопасността на движението по пътищата, във връзка с установения риск;
 • въз основа извършената оценка на риска от пътнотранспортни произшествия и пътнотранспортен травматизъм идентифицира и предлага приоритетни участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, както и краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на безопасността им;
 • извършва преглед на проектни предложения и планирани дейности за съответствие с актуалните стратегически документи, критерии, стандарти и методически указания и дава препоръки за оптимизиране на обхвата на дейностите;
 • самостоятелно или съвместно с представители на собствениците на пътища участва в огледи и инспекции на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия с цел установяване на причините за тях и дава препоръки за краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на безопасността им;
 • участва в координацията и изпълнението на ангажиментите в областта на безопасността на движението по пътищата, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз (ЕС), анализира политиките и проследява промените в законодателството на ЕС и подготвя предложения за необходимите мерки;
 • проучва международната практика и прави предложения за промени в националното законодателство, утвърдените критерии и стандарти;
 • координира и участва в подготовката и предоставя необходимата информация при започнала процедура по нарушение на правото на ЕС и при получени запитвания от Европейската комисия по въпроси, свързани с повишаване на безопасността на движението по пътищата.

Дирекция „Стратегии, анализ и оценка“:

 • изгражда, развива и координира внедряването на информационни системи за събирането на данни за безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм;
 • разработва и предлага на председателя методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни, необходими за системен анализ на безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм;
 • изследва и анализира безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм в Република България на национално, областно и общинско ниво;
 • изготвя на всеки шест месеца обобщен доклад за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението по пътищата;
 • извършва оценка на риска от пътнотранспортни произшествия и пътнотранспортен травматизъм и предлага план с мерки за намаляването им;
 • осъществява наблюдение и оценка на напредъка по отношение на целите на агенцията, както и ефективността на конкретни програми за повишаване на безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм;
 • разработва Национална стратегия за безопасно движение по пътищата в Република България и план за действие към нея, следи за изпълнението им и извършва оценка на ефекта от прилагането им;
 • ежегодно актуализира плана за действие за повишаване на безопасността на движението по пътищата като рамка за действия през следващите години;
 • дава становища по областни и общински програми за безопасност на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм, следи за изпълнението им и извършва оценка на ефекта от прилаганите мерки;
 • разработва, изпълнява и координира проекти, свързани с повишаването на безопасността на движението по пътищата;
 • подпомага разработването и наблюдава изпълнението на проектите за повишаване на безопасността на движението по пътищата, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници;
 • обобщава информация за проекти, изпълнявани от държавни администрации и от бюджетни организации, свързани с повишаването на безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм, и извършва периодично оценка на постигнатите резултати, ефективността и ефикасността на вложените ресурси;
 • предлага проекти и програми за научноизследователска дейност за повишаване на безопасността на движението по пътищата, пътната безопасност, автоматизация на управлението и контрола на трафика, намаляване на пътнотранспортния травматизъм и за привличане на висококвалифицирани експерти в сферата на анализа на данни, въвеждане на интелигентни транспортни системи, безопасност на движението по пътищата, автомобилостроенето и поведенческите науки;
 • събира и анализира информация от гражданското общество, от академичните и научните среди и бизнеса за инициативи и дейности, свързани с повишаване на безопасността на движението по пътищата, и предлага съвместни дейности;
 • организира, ръководи и контролира дейността на звеното за управление на проекти на агенцията, което:
  • отговаря за управление на проекти, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори;
  • провежда дейности по информация и публичност във връзка с проектите;
  • участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки във връзка с изпълнението на проекти;
  • контролира качеството на изпълнението на договори с външни изпълнители, сключени във връзка с изпълнението на проекти;
  • организира и провежда обществени консултации за резултатите от проектите;
  • организира, ръководи и контролира дейността на външните експерти и поддържа досиета за работата им;
 • подпомага председателя при изпълнение на задълженията му във връзка с организацията и координацията по въпросите на Европейския съюз;
 • координира и участва в подготовката на становища, позиции, анализи, предложения и информации във връзка с участието на Република България в работата на институциите на Европейския съюз по въпроси на безопасността на движението;
 • разработва програми и концепции за развитие на международното сътрудничество за повишаване безопасността на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм;
 • участва в работни групи към Съвета и в работни групи и комитети към Европейската комисия;
 • участва в подготовката по позицията и участието от българска страна в редовните и неформалните заседания на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ в частта „Пътна безопасност“.