С Постановление № 21 от 1 февруари 2019 г. беше създадена Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Решението на Правителството за създаването на нов модел за управление на пътната безопасност в Република България е взето на базата на направения анализ и констатираните пропуски в политиките за безопасност на движението по пътищата и е съобразено с добрите практики и препоръките на международните институции, които определят като важен фактор за успех наличието на координационно звено по пътна безопасност, което да разработва, координира и контролира провеждането на политиката на държавата.

Агенцията ще работи за:

Подобряване

Подобряване на координацията между институциите, ангажирани подобряването на безопасност на движението по пътищата;

Ангажиране

Ангажиране на неправителствения сектор с инициативи, допринасящи за намаляването на транспортния травматизъм;

Анализ

Безпристрастен анализ на данните, свързани с безопасността на движението;

Контрол

Осигуряване на мониторинг и контрол на резултатите от прилагането на политиката за пътна безопасност;

Основните и задачи са:

 • Преглед и разработване на нормативни актове, свързани с безопасността на движение то по пътищата, организацията на движението и развитието на транспортната инфраструктура, състоянието на автомобилния парк и подготовката на водачите;

 • разработва Национална стратегия за безопасно движение по пътищата в Република България и план за действие за нейното прилагане;

 • разработва и утвърждава, съвместно с компетентните по безопасността на движението по пътищата органи, критерии и методически указания;

 • одобрява областните и съгласува общинските програми за повишаване безопасността на движението по пътищата и намаляването на пътнотранспортния травматизъм и наблюдава изпълнението им;

 • предлага пред Българския институт по стандартизация разработване и приемане на стандарти, свързани с осъществяване на политиката за безопасност на движението по пътищата;

 • разработва и изпълнява проекти, свързани с повишаването на безопасността на движение по пътищата;

 • съвместно с Държавна агенция „Електронно управление“ подпомага интеграцията между информационни системи на ведомствата в областта на безопасността на движението по пътищата;

 • насърчава внедряването на интелигентни транспортни системи за управление и контрол на трафика;

 • организира сътрудничеството с висши училища и научни организации за осъществяване на научноизследователска дейност;

 • провежда и координира информационни и образователни кампании за безопасно движение по пътищата;

 • осъществява сътрудничество и взаимодействие с други държави и международни организации;

 • участва в консултативния процес с гражданското общество, академичните и научни среди и бизнеса за повишаване на безопасността на движението по пътищата.