Доклади от извършени проверки на пътната инфраструктура

В изпълнение на законово регламентираните си задължения, по чл. 164г, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, длъжностни лица, определени от председателя на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” извършват проверки на пътната инфраструктура с оглед на безопасността на движението по пътищата. Действията и резултатите от извършените проверки се обобщават в доклад, който съдържа направените констатации, изводи, оценки и препоръки и се утвърждава от председателя на агенцията. Докладите се публикуват на интернет страницата на агенцията и се изпращат на отговорните за изпълнението на препоръките лица.