Легенда:

Отчетни периоди за участъци с концентрация на ПТП (УКПТП):

  1. от 01.07.2021 г. до 30.06.2022 г.;
  2. от 01.07.2022 г. до 30.06.2023 г.

Въведени сигнатури за УКПТП:

  1. като точки, средни за съответните УКПТП – чрез пътен знак А40;
  2. като участък от пътя – чрез линейно изображение на УКПТП върху пътя.

 

Забележка:

Изобразените УКПТП са потвърдени при огледите на участъците, първоначално открити от оправомощените звена на МВР (чл.59 от Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура). Огледите са извършени от комисии в състав, съответстващ на чл.63 от същата наредба.