ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Уважаеми граждани,

Всеки, който разполага с данни за корупционно поведение или за конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) за служители на ДАБДП, може да подаде сигнал за нарушение по някой от следните начини:

 • на място в деловодството на ДАБДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 16, ет. 5;
 • чрез пощенска кутия, поставена на партерен етаж на адреса на ДАБДП;
 • по електронен път чрез официалната електронна поща: agency@sars.gov.bg;
 • по пощата;
 • чрез обаждане на телефон:
02/ 4048 664

 

ВАЖНО!

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, всеки сигнал следва да съдържа:

 1. Органът, до който се подава;
 2. Трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;
 3. Имената на лицето, срещу което се подава сигналът и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
 4. Конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
 5. Позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
 6. Дата на подаване на сигнала;
 7. Подпис на подателя.

Сигналите, които се подават, следва да са относими само и единствено към нарушения, извършени от служители на ДАБДП. Към сигналите може да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в тях твърдения.

За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по т. 3 – 5.

Когато сигналът не съдържа някой от посочените по-горе реквизити, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок сигналът ще бъде оставен без разглеждане.

Сигналите, които са подадени до ДАБДП, но не са от неговата компетентност, се препращат незабавно на компетентния орган.

Когато в подаден сигнал се съдържат данни за извършено престъпление, същият се изпраща на прокуратурата.

Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

За постъпилите сигналите се прилага глава осма от Административно-процесуалния кодекс.

Сигналите се разглеждат при спазване на принципите, посочени в чл. 4 от ЗПКОНПИ.