С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура се извършва пълното транспониране в националното законодателство на Република България на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 23 от 19.03.2021 г., бяха въведени на законово ниво част от изискванията на Директива (ЕС) 2019/1936.

В подзаконовата нормативна уредба следва да бъдат извършени съответни промени, за да бъдат приведени в пълно съответствие и синхрон действащите в момента правила за управление на безопасността на пътната инфраструктура с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1936. Необходимо е да се актуализира, да се доразвие и да се усъвършенства подзаконовата нормативна уредба на процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура, за да бъде тя в пълно съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1936. Подзаконовата регламентация на три от процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура – оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност и периодични инспекции за пътна безопасност се нуждае от съществена промяна и привеждане в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1936.

Регламентирането на дейностите по извършване на одит за пътна безопасност следва да бъде осъвременено и да се създаде по-конкретна и детайлна уредба, с цел постигане по-добро качество на предоставяните одиторски услуги за пътна безопасност.

Необходимо е да се усъвършенства процедурата за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия във връзка с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1936, тъй като използваната методология в Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.) е съществено остаряла.
Всички заинтересовани страни могат да направят коментари и предложения по следните начини:

  • Порталът за обществени консултации: www.strategy.bg
  • Ел. поща: mstanimirova@sars.gov.bg.
  • На адрес: гр. София, п. к. 1000, пл. „Света Неделя“ № 16, ет. 5.

Срокът за получаване на коментари по проекта на ПМС във връзка с общественото му обсъждане е 30-дневен и изтича на 16.04.2022 г.