Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Таня Борисова Спасова
2. Марин Неделчев Тодоров

б) Недопуснати кандидати:
Няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 16.09.2020 г. от 10.00 часа, в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр. София, пл. “Света Неделя“ №16, ет.5. Преди провеждане на теста, кандидатите следва да представят документ за самоличност.

Повече информация за провеждането на конкурса можете да видите в прикачения файл.