Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за длъжността Главен експерт 1 щ. бр. в дирекция “Стратегии анализ и оценка”

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Таня Борисова Спасова 2. Марин Неделчев Тодоров б) Недопуснати кандидати: Няма Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 16.09.2020 г. от 10.00 часа, в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр. София, пл. “Света Неделя“ №16,…