ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати и система за оценка за провеждане на конкурсна процедура, за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1.вх. № 01-161/07.03.2022г.
2.вх. № 01-162/07.03.2022г.
3.вх. № 01-163/07.03.2022г.
4.вх. № 01-164/07.03.2022г.
5.вх. № 01-165/07.03.2022г.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 22.03.2022 г. от 10.00 часа, в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), гр. София, пл. “Света Неделя“ № 16, ет. 5.

Преди провеждане на теста, кандидатите следва да представат документ за самоличност.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Няма

 

II. Система за оценка на кандидатите:
Конкурсната процедура ще се проведе в два етапа:
– тест за установяване на познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
– интервю.

1.Тест
Конкурсната комисия използва разработен за конкурса тест в три различни варианта с 30 (тридесет) затворени въпроса с един възможен верен отговор. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който е отговорил правилно минимум на 19 от зададените въпроси, като тези кандидати ще бъдат оценени с оценка 4 и ще бъдат допуснати до интервю. Крайната максимална оценка за 30 верни отговора ще съответства на оценка 5. Решаването на теста продължава 60 минути от момента на получаването му. Верните отговори на теста се маркират чрез ограждане или задраскване на буквата, която го обозначава. На всеки въпрос съответства само един верен отговор, който носи една точка.

Оценка 5 се поставя, при получени верни отговора от 25 до 30 точки;
Оценка 4 се поставя, при получени верни отговора от 19 до 24 точки;
Оценка 3 се поставя, при получени верни отговора от 13 до 18 точки;
Оценка 2 се поставя, при получени верни отговора от 7 до 12 точки;
Оценка 1 се поставя, при получени верни отговора от 1 до 6 точки;

2. Интервю
Комисията формулира въпроси, които ще се задават на интервюто, които са едни и същи за всеки и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества необходими за изпълнението на длъжността.
Определените компетентности, по които ще се задават въпросите, са:
– Аналитична компетентност
– Ориентация към резултати
– Работа в екип
– Комуникативна компетентност
– Фокус към клиента (вътрешен/външен)
– Професионална компетентност
– Дигитална компетентност.

Комисията е определила минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, а именно: оценка „ 4” (максимална оценка „5“ по петобалната система).

С кандидатите издържали успешно теста, ще се проведе интервю на същата дата от 14.00 часа в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Кандидатите ще бъдат запознати с получените резултати от решаването на теста чрез поставяне на писменото съобщение за това в сградата на ДАБДП на 22.03.2022 г. в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Препоръчителна литература, която кандидатите могат да използват при подготовката за конкурса:
1. Закона за администрацията;
2. Закон за държавния служител;
3. Устройствен правилник на ДАБДП;
4. Закон за движението по пътищата;
5. Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030;
6. Правилник за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.

3. Крайно класиране
Коефициентите, с който ще се умножат резултатите на кандидатите от теста и интервюто, предвид относителната им тежест при преценка на качествата на всеки кандидат за заемане на конкурсната длъжност, са:
– резултата от теста се умножава по коефициент – 3.
– резултата от интервюто се умножава по коефициент – 4.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите получени при теста и интервюто, умножени с определените коефициенти. Комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок сбор точки като окончателен резултат.

Конкурсът ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемичните мерки, съгласно действащите указания на Министъра на здравеопазването към датата на провеждане на конкурса.

Изискванията за спазване на противоепидемичните мерки ще важат и за всички членове на конкурсната комисия

Конкурсна комисия/п/

Дата: 14.03.2022 г.