Списък на допуснатите и недопуснатите по документи кандидати за конкурсна процедура, за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка”

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите по документи кандидати и система за оценка за провеждане на конкурсна процедура, за длъжността „главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати:…