С П И С Ъ К
 
на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-64/ 16.07.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”
 
I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1.Лидия Христова Реджепова
2.Анна Данчева Кирякова
3.Калоян Емилов Цветков
 
б) Недопуснати кандидати:
Няма
 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 05.08.2019 г.
от 10.30 часа  в  сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр.София,  пл.“Света Неделя“  №16, ет.5, като следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.
С кандидатите издържали теста, ще се проведе интервю на същата дата в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
Дата: 25.07.2019г.