КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжността „финансов контрольор” – 1 щатна бройка в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” (ДА БДП)

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: – образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“; – професионален опит: най-малко 3 години опит, съгласно КДА и/или придобит IV младши ранг. 2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите: -Професионална област/направление: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“ (икономика);…

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Държавен експерт” в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”.

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-67/ 16.07.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Държавен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а)…

СПИСЪК с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Държавен експерт” в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”.

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-66/ 16.07.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Държавен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а)…