Приложение 8 към чл.43, ал.2

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 

за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС

Коефициент

Резултат от оценяване –   интервю

Коефициент

окончателен резултат

1

Вх.№01-539/22.06.2022г.

4

3

4,38

4

29,52

2

Вх.№01-543/23.06.2022г.

4

3

3,38

4

25,52

3

Вх.№01-545/23.06.2022г.

4

3

3,29

4

25,16

 

Съгласно чл. 42, ал. 1, изр. второ от НПКПМДСл, комисията определи минимален резултат, при получаването на който кандидатът, ще се счита за успешно издържал интервюто, а именно оценка 4.

 

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДСл и въз основа на постигнати резултати, конкурсната комисия класира на първо място кандидатът представил се успешно на теста и интервюто.

 

Име, презиме и фамилия

Окончателен резултат

1

Вх. № 01-539/22.06.2022г.

29,52

 

 

     Комисия в състав:/п/

      25.07.2022г.