Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“

  ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността „Главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .   № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС Коефициент Резултат от оценяване –   интервю Коефициент окончателен резултат 1…

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Старши юрисконсулт” – 1 бр. в дирекция АПФСО

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ   за длъжността „старши юрисконсулт” – 1 бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”   № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДСл Коефициент Резултат от оценяване –   интервю Коефициент окончателен резултат 1 Вх.№01-277/18.04.2022г.…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши юрисконсулт”

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ   за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши юрисконсулт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”     Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Вх.№ 01-277/18.04.2022г. 2.Вх.№ 01-285/21.04.2022г. 3.Вх.№ 01-295/26.04.2022г. 4.Вх.№ 01-292 /26.04.2022г.…

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „финансов контрольор” – 1 щ. бр.

  ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността „финансов контрольор” – 1 щ. бр. в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .   № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС Коефициент Резултат от оценяване –   интервю Коефициент окончателен резултат 1 Вх. № 01-194/15.03.2022г.                     5…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „финансов контрольор”

И З В Л Е Ч Е Н И Е  ОТ  П Р О Т О К О Л    за допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „финансов контрольор” – 1 щ. бр. в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”   Въз основа на преценката…

Конкурс За заемане на длъжността „финансов контрольор” – 1 (една) щатна бройка в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

О Б Я В Л Е Н И Е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСЛ) , във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка със Заповед З-13/ 10.03.2022г.…