Наредба за условията и реда за извършване на проверки на пътната инфраструктура от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата

Съгласно законовата делегация на чл. 164г, ал. 7 от Закона за движението по пътищата, е предвидено с акт на Министерския съвет да се определят условията, редът и начинът за извършване на проверките на пътната инфраструктура с оглед на безопасността на движението по пътищата, както и изискванията към длъжностните лица, които ги извършват. С проекта на…

Проект на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура се извършва пълното транспониране в националното законодателство на Република България на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на…

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 21 на Министерския съвет от 2019 г.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 21 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) се предвижда извършването на промени в Устройствения правилник на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” и…

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

С проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за пътищата (ЗП) се въвеждат в националното ни законодателство правилата на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, чрез: разширяване на приложното поле на прилагането…

Проект на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г.

Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ съвместно с Държавно–обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет разработиха проект на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България с хоризонт 2021–2030 г., както и План за действие за нейното изпълнение за периода 2021-2023 г. Целта на…

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Министерството на вътрешните работи организират обществено обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Наложените административни регулации целят превенция на извършването на закононарушения и повлияването на поведението на водачите на МПС, чрез премахване на чувството на ненаказуемост, посредством неизбежност на…

Oбществена консултация по предложение за изготвяне на проект на нов Закон за движението по пътищата (ЗДвП)

Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ организират обществена консултация по предложение за изготвяне на проект на нов Закон за движението по пътищата (ЗДвП), като на основание чл. 26 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване…