Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

За назначаване на държавен служител на длъжността „Държавен експерт” в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” – 1 щ. бр.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността
– образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“;
– професионален опит: най-малко 4 години опит, съгласно КДА и/или придобит IІІ младши ранг.

2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:
– Професионална област: висше образование в областта на „Социални, стопански и правни науки“;
Компютърни умения: много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти /Word, Excel, Internet/, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в дирекцията;
Ползване/Владеене на чужд език;
Познаване на националното и европейското законодателство в областта на безопасността на движението по пътищата.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в границите от 660 лв. до 2650 лв., съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат.

3. Кратко описание на длъжността:
– Участва в дейности по разработвне на основни насоки за развитието на държавната политика за безопасност на движението по пътищата на базата на анализ на пътнотранспортната обстановка, състоянието на пътищата, дейността на органите, отговарящи за безопасността на движението по пътищата, на съществуващите и разработените международни стандарти, практики, директиви, препоръки и решения в Европейския съюз;
– Дава становища по областни и общински програми за безопасност на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм;
–  Участва в разработването на критерии, стандарти и методически указания, свързани с безопасността на движението по пътищата, организацията на движението, безопасността на пътнотранспортната система, намаляването на пътнотранспортния травматизъм, състоянието на автомобилния парк и подготовката на водачите;
– Проучва международната практика и участва в изготвянето на предложения за промени в националното законодателство, утвърдените критерии и стандарти;
– Изпълнява и други специфични задачи, свързани с функционалната характеристика на дирекцията, възложени от директора на дирекция.

Длъжността изисква да се познава и прилага законовата и подзаконова нормативна уредба в приложното поле на безопасността на движението по пътищата.

3. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест;
– Интервю.

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерски съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.);
копия от официални документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
копие на документ, доказващ владеене на английски език и/или друг чужд език, при наличие на такъв.

5. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), в 10 дневен срок след датата на публикуване на обявата за конкурса, в сградата на ДА БДП, на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:30 часа.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационни табла във фоайето на входа на ДАБДП на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 5, както и на интернет страницата на ДА БДП: https://www.sars.gov.bg/.

Образци на заявление за участие в конкурс, декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да се изтеглят от Интернет страницата на ДА ДБП.

Начална дата 04-07-2019 г.,

Крайна дата 15-07-2019 г.