ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността „Главен експерт” – 1 бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” .

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС

Коефициент

Резултат от оценяване –   интервю

Коефициент

окончателен резултат

1

Вх.№ 01-930/22.12.2023 г.

4

3

4,48

4

29,92

2

Вх.№ 01-934/28.12.2023 г.

4

3

4,09

4

28,36

 

      Съгласно чл. 42, ал. 1, изр. второ от НПКПМДСл, комисията определи минимален резултат, при получаването на който кандидатът, ще се счита за успешно издържал интервюто, а именно оценка 4.

На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДСл и въз основа на постигнати резултати, конкурсната комисия класира на първо и второ място следните кандидати представили се успешно на теста и интервюто:

Име, презиме и фамилия

Окончателен резултат

1

Вх.№ 01-930/22.12.2023 г.

29,92

2

Вх.№ 01-934/28.12.2023 г.

28,36

 

        Комисия в състав: /п/

 

        23.01.2024 г.