Окончателни резултати за длъжността „държавен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността „държавен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”    № Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 33 от НПКПМДС Коефициент Резултат от оценяване –   интервю Коефициент Окончателен резултат 1. С.…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за длъжността Главен експерт 1 щ. бр. в дирекция “Стратегии анализ и оценка”

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Таня Борисова Спасова 2. Марин Неделчев Тодоров б) Недопуснати кандидати: Няма Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 16.09.2020 г. от 10.00 часа, в сградата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, гр. София, пл. “Света Неделя“ №16,…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати и система за оценка за длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Правно-техническа методология и контрол”

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Мирослав Димитров Златаров 2. Валентин Стефанов Тодоров 3. Тихомир Младенов Тодоров 4. Илия Георгиев Георгиев 5. Георги Живков Апостолов 6. Боян Методиев Цековски 7. Иван Павлов Станоев 8. Пенчо Георгиев Панайотов 9. Ася Георгиева Антонова б) Недопуснати кандидати: 1.Людмила Веселинова…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за длъжността „Младши експерт” – 1 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс следните кандидати: 1. Светла Цецкова Христова 2. Боян Валентинов Лятов 3. Марио Александров Петров 4. Инна Дериволкова 5. Людмила Веселинова Златина 6. Емилия Иванова Иванова 7. Йоанна Чавдарова Семерджиева 8. Ивелин Альошева Маркова 9. Полина Петрова Панталеева 10. Мая Христова Трифонова 11. Десислава Александрова…

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт” – 1 щатна бройка в дирекция „Правно-техническа методология и контрол” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: – образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“; – професионален опит: 3 години, съгласно КДА; – и/ или минимален ранг за заемане на длъжността: IV-ти младши ранг. 2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите: – Професионална област/направление: висше образование в областта на…

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт” – 1 щатна бройка в дирекция „Стратегии, анализ и оценка” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: – образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“; – професионален опит: 3 години, съгласно КДА; – и/или минимален ранг за заемане на длъжността: IV-ти младши ранг. 2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите: – Професионална област: висше образование в областта на „Технически…

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт” – 1 щатна бройка в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: – образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“; – професионален опит: не се изисква, съгласно КДА; – и/или минимален ранг за заемане на длъжността: V-ти младши ранг. 2. Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите: – Професионална област/направление: висше образование в областта…

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-111 от 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати от комисия, назначена със Заповед № З-111 от 09.09.2019г. за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт” – 2 щ. бр. в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” при Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:…