Стартират онлайн обучения във всички 28 Областни комисии по безопасност на движението по пътищата. Целта е повишаване ролята на регионите при провеждане на политиките по безопасност на движението по пътищата. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) и се провежда в контекста на разработваната Стратегия в областта за следващия 10 годишен период. Обученията се провеждат от екип на агенцията, включващ хора с опит в контролната дейност, спасителната верига и инженерната дейност.

В онлайн дискусиите влизат участниците от Областни комисии по безопасност на движението по пътищата по места, които включват представители на областните администрации, на регионалните структури на ангажираните институции, на общините и др. От ДАБДП не са поставени ограничения за броя записани участници, като целта е повече служители да се запознаят с мерките и да има взаимозаменяемост в работата им. Обученията ще продължат до края на месеца като към този момент има над 500 записали се участници в тях от страната.

Онлайн ръководствата включват четири основни модула – 1. Общи понятия и мащаб на проблема; 2. Стратегията за безопасност на движението по пътищата в периода 2021 – 2030 г. и плановете за действие към нея; 3. Елементи на подготовката на областните план-програми и доклади за безопасност на движението по пътищата; 4. Роля и значение на комисиите като координационни структури. Обучението обхваща както теоретични аспекти, така и практически казуси. След всеки модул се провеждат дискусии като регионалните представители задават въпроси и дават предложения на база работата и опита им.

Сред основните цели е да се дадат методически указания за въвеждане на единен подход в работата на областните комисии. Акцент се поставя и на планирането и регулярното провеждане на учения за реакция при мащабни пътнотранспортни произшествия за подобряване синхронизацията на всички институции и организации в единна спасителна верига.

Чуждестранният и национален опит еднозначно показват, че ефективността на политиките по безопасност на движението по пътищата е пряко свързано с активността и действията на местно и регионално ниво. Същевременно редица областни комисии в страната не бяха провеждали заседания с години. През 2019 г. ДАБДП положи последователни усилия за активизиране на тяхната работа, като с обученията се цели поставянето на нова основа за разгръщане на политиките по БДП през следващото десетилетие.